Author Topic: A Little Harder Cipher Challenge.  (Read 1421 times)

Offline BlackBox

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3102
A Little Harder Cipher Challenge.
« on: June 01, 2005, 03:32:27 PM »
Here's another cipher. This one you may need to do programmatically to solve. (It's still however incredibly simple).

Because it contains nonprintable binary digits, I had to base64 the file to paste as text.

Here's the base64 data: (program such as this can decode base64, giving you the original file)

Code: [Select]
>-=Encoded using Fire Frog's Base-64 Encoder=-<
>-=File was created on Wednesday, June 1, 2005=-<

--=====================
Content-Description: File encoded with ENCODE64.EXE.
Content-Disposition: attachment; filename="crypted.txt"
Content-Transfer-Encoding: BASE64
Content-Type: application/octet-stream

RGVuMStIZGV4e2J5amhyBgEGAUlkf2MrfGNubmd4K2RtK39jbit4aGRkf255K2dubX8rf2Nu
K2x5ZH5lbytqeCtKc25lK3hqYmdubytkfW55K39jbitnYnsrZG0rf2NuK29kfGUreWpmeytq
ZW8rYmV/ZCt/Y24rf35lZW5nK39jan8raGRlZW5of25vK39jbitDZH8rR2ppK3xif2Mrf2Nu
K3lueH8rZG0rTm9uZStoZGdkZXIlKytDbit/ZH5oY25vK29kfGUrait/Y2J5bytkbSt/Y24r
fGpyK2pnZGVsK39jbit5amZ7Jyt/Y24rf2J5bngrZ2plb2JlbCt8Yn9jK2oreGp/YnhtcmJl
bCtoY2J5eyt/Y2p/K25oY2RubytkbW0rf2NuK2Zuf2pnJmdiZW5vK3xqZ2d4JytmZH9keXgr
fGNiZWJlbCtiZSt7eWR/bnh/JSsrQ24rfGp4K2l5bmpgYmVsK2NqZ20raitvZHFuZSt4am1u
f3IreW5sfmdqf2JkZXgnK295Yn1iZWwrZ2JgbitqK39ubmVqbG55K2orf2NieW8rY2J4K2li
ZGdkbGJoamcramxuK2RtK21keX9yJm1ifW4lBgFDbitvYm9lLH8raGp5biUrK01ieXh/K2Rt
K2pnZycrY24rfGp4K2Zqbycrb2pmZStifycramVvK2J/K21uZ38rbGRkbyt/ZCtpeW5qYCtq
K21ufCt5bmx4JytqZW8reG5oZGVvK2RtK2pnZycrZWRpZG9yK3xqeCtqeWR+ZW8rf2QraGRm
e2dqYmUlKytfY24rf35lZW5neCt8bnluK2pnZmR4fytvbnhueX9ubyUrK059bnlyK2pvfmd/
K3xjZCt8anhlLH8rbmVsamxubytiZStqK3hueX1iaG4rfWJ/amcrf2Qrf2NuK2ZqYmV/bmVq
ZWhuK2RtK39jbitoZGdkZXIrfGp4K2JlK0VsfnJuZSx4Kyl/ZHxlK2Zubn9iZWwnKSt/Y24r
Zm5uf2JlbCtKc25lK0ZkZGUrY2pvK2F+eH8rfGpnYG5vK2R+fytkZSUGAUNuK21nbnwre2p4
fytqK2N+bG4reG5/K2RtK3t5bnh4fnluK29kZHl4Jyt4f2p5f2diZWwrait8ZHlgZmplK3xj
ZCt8angrYmV4e25of2JlbCt/Y24rfn9iZ2J/citoZGVvfmJ/eCt/Y2p/K2diZW5vK39jbit8
amdnK2diYG4reWR8eCtkbSttan8reGp+eGpsbnglK0NuK3h6fm5qZ25vK39jbit4aGRkf255
K2p5ZH5lbytqK3libGN/K2plbGduK39+eWUramVvK357K39jbit/fmVlbmcrf2R8anlvK2Ni
eCt5bnhib25laG4rfmVifyUrK0NuK3hnZHxubyt4Z2JsY39ncitqeCtjbit7anh4bm8raits
eWR+eytkbStoY2Jnb3luZStqZW8rf2NuYnkrf25qaGNueSZpZH8reH95ZGdnYmVsK29kfGUr
f2NuK3lqZnsrbXlkZit/Y24rRX55eG55cicrf2NuZSt/fGJ4f25vK39jbit/Y3lkf39nbitj
anlvK2R9bnkrf2QreGh5bmpmK357K39jbitnanh/K2lifytkbSt/fmVlbmclKytDbitjYn8r
f2NuK2lqeG4rZG0rf2NuK3lqZnsrfGJ/YytqK2l+ZnsnK3h/anl/bm8raXlqYGJlbCtjamdt
fGpyK357JytqZW8reGdibyt/ZCtqK3h/ZHsrYX54fyt4Y2R5fytkbSt/Y24rZHtuZStqYnln
ZGhgK29kZHl4JQYBQ24rZWR4bm8rf2NuK3hoZGR/bnkrYmV/ZCt/Y24raGNqeWxiZWwreH9q
f2JkZStlbnN/K39kK2oreWR8K2RtK2JvbmV/YmhqZyt9bmNiaGdueCcramVvK3tnfmhgbm8r
Y2J4K2BucmhqeW8nK3xif2MrYn94K2NqaGBubyt4am1uf3IrZH1ueXlib254JytteWRmK39j
bit4Z2R/K2JlK39jbitjamVvZ25panklKytDbit7amdmbm8rf2NuK2hqeW8ramVvK2xnamVo
bm8rZH5/K39jeWR+bGMrf2NuK395amUmeH9qf2JkZSx4K2RpeG55fWp/YmRlK3tkeX8lKytf
Y24reH5lK3xqeCt4bn9/YmVsK2R+f3hib24nK25zamxsbnlqf2JlbCt/Y24rY2p5byt5bm9v
YnhjK39kZW54K2RtK0VufCtfbnl5aix4K2dqZW94aGp7biUrK19jbitpfmJnb2JlbHgrZG0r
Tm9uZSt4e3luam8rZH5/K2lubWR5bitjYmYrZ2JgbitqK2hnfnh/bnkrZG0reGJnfW55K39k
am94f2RkZ3glKytCZSt/Y24rb2J4f2plaG4rY24raGR+Z28reG5uK39jbittanl/Y254fytk
bSt/Y24rZ2ppK3h/eX5of355bngnK2ViaGBlamZubyt/Y24rKUNkfytHamknKSt8Y255bit/
Y24rZm5uf2JlbCt8ZH5nbyt4f2JnZytpbitsZGJlbCtkZSUGAUVsfnJuZSt8angraittZGRn
JSsrQ24sbytgZWR8ZSt/Y2p/MCtjbit4YmZ7Z3IrY2pvZSx/K2BlZHxlK2NkfCtmfmhjK2Rt
K2orbWRkZyt+ZX9iZytlZHwlKytDbit5fmlpbm8rf2NuK2BucmhqeW8raW5/fG5uZStjYngr
bWJlbG55eCUrK19jbitmamJlK2dkaGArYmV/ZCt/Y24rQ2R/K0dqaSt8angrf2NuK2Rlbitv
ZGR5K2JlK05vbmUrYn8rfGR+Z29lLH8rZHtuZSUrK0pzbmUrRmRkZSt8anhlLH8raitmamUr
fGNkK2diYG5vK2plcn9jYmVsK2hnZHhubyt/ZCtjYmYlKytDbit8anhlLH8raitmamUrfGNk
K3xqeCt+eG5vK39kK2J/JQYBQ24reH95ZGdnbm8rf2N5ZH5sYyt/Y24reGptbn9yK2dkaGAn
K2J/eCtke25lK29kZHl4K3luam9yK39kK3h7eWJlbCt4Y35/K2p/K2plcit4YmxlK2RtK2pl
K25mbnlsbmVociUrK0VufCtfbnl5aix4K39jYmUran9mZHh7Y255bit8ZH5nbytgYmdnK2or
Y35mamUrYmUrZ254eCt/Y2plK398ZCtmYmV+f254JSsrQn8rfGp4K3hkZm5/Y2JlbCtyZH4r
fG55bituYn9jbnkrbn9ueWVqZ2dyK2p8anluK2RtJytkeStyZH4rfG55bitvbmpvJSsrX2Nu
K2hkZmZkZStqeW5qJyt8Yn9jK2J/eCtnZH5lbGJlbCtoY2pieXgnK3tnamV/bnkrYnhnamVv
eCcramVvK2Z+Z39if2piZWZuZX8raGRleGRnbngnK3xqeCtvbnhueX9ubycrangrY24sbytj
ZHtubyUrK0NuK3xqeCtqaWR+fyt/ZCtpeW5qYCtqK2dqfCtmfmhjK2ZkeW4reG59bnluK39j
amUrait4aGRkf255K3h7bm5vJmdiZmJ/Jyt/Y24rZGVuK2dqfCt/Y2p/K2hqeXlibm8raitv
bmp/Yyt7bmVqZ39yJytqZW8rY24rb2JvZSx/K3xqZX8ramVyK3tkf25lf2JqZyt8Yn9lbnh4
bngranlkfmVvJSsrQ24rfGp9bm8rf2NuK2BucitiZStteWRlfytkbSt/Y24rb2RkeSt/ZCtj
Yngre3lifWp/bit6fmp5f255eCtqZW8reH9ue3tubyt6fmJoYGdyK2JleGJvbiUGASlMZGRv
K259bmViZWwnK0pzbmUlKSsrX2NuK31kYmhuK3xqeCtoZGRnJyttbmZqZ24nK3xif2Mrf2Nu
K3hnYmxjfytqaGhuZX8rf2NqfytqZ2crWGp9amV/K3hueWJueCtoZGZ7fn9ueXgreGNqeW5v
JSsrX2NuK2hkZnt+f255K2J/eG5nbScraitsZ2R4eHIraWdqaGAraH5pbitqK2dif39nbitn
bnh4K39jamUraitmbn9ueStkZStqK3hib24nK3xqeCt5bmhueHhubytiZX9kK2oraGRleGRn
bitkZSt/Y24rYmV4Ym9uK2hkeWVueStkbSt/Y24reWRkZiUGAUorfGJlb2R8K2RlK39jbito
ZGZ7fn9ueSx4K2R/Y255fGJ4bittbmp/fnluZ254eCt4fnltamhuK29ieHtnanJubytqK2Zk
fWJlbCcrf3lqZXh7anluZX8rbG5qeSZ8ZHlgeCcrZ2JgbitqK2hnZGhgK2Zqb24rZG0rbGdq
eHglKytfY2J4K3xqeCtAeWptfyx4K2JvbmV/Yn9yK2JoZGUnK2J/eCttamhuK2JlK2orfGpy
JytqeCttamZiZ2JqeSt/ZCtKc25lK2p4K2NieCtkfGUlKytCfyt8angrangrZn5oYytqK3lk
ZGZman9uK2p4K2plK2p7e2diamVobiUrK19jbitYan1qZX94K3xueW4rf2NuK2ZkeH8reGR7
Y2J4f2Joan9ubytoZGZ7fn9ueXgrbn1ueStmam9uJytqZ2ZkeH8rY35mamUrYmUrZmplcit8
anJ4Jyt+ZW9kfml/bm9ncit4fntueWJkeStiZStkf2NueXglBgEpTGRkbytufW5lYmVsJytA
eWptfyUrK11ueWJtcit4bmh+eWJ/cjQpBgEpXG4ranluK3huaH55bicraGRvbiZ8ZHlvKyxo
ZGdnfnhiZGUlLCspBgFDbitlZG9vbm8nK39jbitsbnh/fnluK29kfml/Z254eCtvbn9uaH9u
bytpcitkZW4rZG0rf2NuK1hqfWplfyx4K2ZqZXIrbnJueCtjYm9vbmUranlkfmVvK39jbit5
ZGRmJSsrQ24reGp/K29kfGUrZGUrZGVuK2RtK39jbit5ZGRmLHgrf3xkK2hjamJ5eCUrK0Nu
K2Nqbyt8Y2p/K3xueW4raGRleGJvbnlubytnfnN+eXIren5qeX9ueXgraXIrTm9uZSt4f2pl
b2p5b3gnK2l+fyt/Y24reWRkZit8angrZGVncit/fGQrZm5/bnl4K2lyK39jeW5uJytqZW8r
fGR+Z28rY2p9bitpbm5lK3hmamdnbnkrcm5/K2JtK2NuK2Nqb2Usfytpbm5lK2pnZ2R8bm8r
aitnYn9/Z24rbnN/eWoreHtqaG4rbWR5K1hqfWplfytAeWptfyUGAU5zaG57fyttZHkraitt
bnwrZG0rf2NuK2ZkeH8ram99amVobm8reW54bmp5aGNueXgrYmUrf2NuK2dqaXgnK2RlZ3Ir
f2NuK2NqZW9tfmcrZG0reH55fWJ9YmVsK05nb255eCcreH5oYytqeCtjYmZ4bmdtJyt8bnlu
K2pnZ2R8bm8rf2NuYnkrZHxlK1hqfWplf3glKytDbitqZW8rQHlqbX8rY2pvK2lubmUrf2Rs
bn9jbnkreGJlaG4rY24sbytuZm55bG5vK215ZGYraGRnbyt4Z25ueytkZSt/Y24reH9qeXhj
Ynsrf25lK3Juanl4K2R+fytteWRmK0VufCtfbnl5aiUrK0NuLG8raW5uZSthfnh/K2oraGNi
Z28rf2NuZScrfGJ/YytkZWdyK29iZitmbmZkeWJueCtkbStOanl/YycrZHtuZSt4YGJueCcr
amVvK3tnamV/eCt/Y2p/K29ib2UsfytseWR8K2JlK2orY3JveWR7ZGViaHgrfWp/JSsrQ24r
eGRmbn9iZm54K3xieGNubyt/Y2R4bitmbmZkeWJueCtmbmplfytmZHluK39kK2NiZiUrK05v
bmUrfGp4K2NkZm4rZWR8JyttZHkraW5/f255K2R5K3xkeXhuJSsrTmp5f2MrfGp4K29uam8r
amVvK2VuanlncittZHlsZH9/bmUlBgFDbit4Ymxjbm8lKyspQHlqbX8nK2R7bmUrait4f25q
Z39jK2lqaGBoY2plZW5nK39kK1hqfWplfytNeWR4fyUrK0IrZW5ubyt/ZCt/amdgK3xif2Mr
TmZmaiUpKytfY255biUrK0NuLG8rb2RlbitifycrYmVif2Jqf25vK2oraGdqZW9ueH9iZW4r
aGRmZn5lYmhqf2JkZSt8Yn9jK39jbit5ZGx+bitbZ3JmZH5/YytoZGdkZXInK2plK2pofytk
bSt/eW5qeGRlK39jan8raGR+Z28rbG5/K2NiZitgYmhgbm8rZH5/K2RtK39jbitlbmp5bnh/
K2pieWdkaGAlBgEpRGVuK2ZkZm5lfyUrK05mZmorYngrYmUrY255K3p+anl/bnl4JSsrTXlk
eH8raGRlbWJ5Zngrf2Nqfyt4Y24rYngreG5ofnluJSsrRHtuZWJlbCt9ZGJobiUpBgEpRHtu
ZSt9Ynh+amclKQYBKUhkZW1ieWY0KSsrQHlqbX8reGR+ZW9ubytiZWh5bm9+Z2R+eCcrYm0r
f2Nqfyt8bnluK3tkeHhiaWduK21keStqK2hkZnt+f255JSsrWGp9amV/eCt8bnluZSx/K3h+
e3tkeG5vK39kK2NqfW4rbmZkf2JkZXgnK2l+fyt/Y255bit8bnluK39jZHhuK3xjZCtjam8r
f2NuYnkrb2R+aX94JSsrSG55f2piZWdyK0B5am1/K2Nqbyt/Y24rYX54f2JtYmhqf2JkZSUr
K11ieH5qZytoZGZmfmViaGp/YmRleCt8ZH5nbyt/amBuK2orY35lb3lubyt/YmZueCt/Y24r
aWplb3xib39jK2RtK31kYmhuJmRlZ3InK3xif2MraitoZHl5bnh7ZGVvYmVsZ3IrYmVoeW5q
eG5vK2hjamVobit/Y2p/K39jbmJ5K2diZwa*k2lkZH9nbmxsbm8rZGUrf2NuK3h+aWhqeXli
bnkrZG0rait4an9uZ2dif24raGRlf3lkZyt4YmxlamcnK3xkfmdvK2luK29uf25of25vJQYB
KUhkZW1ieWZubyUrK0IrfGplfyt7Ymh/fnluJSkGAURlbittamhuK2RtK39jbitYan1qZX8s
eCtofmluK2l5Ymxjf25lbm8rYmV/ZCtqK29ieHtnanIlKytZZH5/YmVsK2J/K39jeWR+bGMr
f2NuK2Jlf255ZWpnK2Vuf3xkeWArf2Qrf2NuK3lkZGYseCtOZX9ueUhkZit4aHlubmUrfGR+
Z28rY2p9bitpbm5lK2dueHgreG5ofnluJSsrTmZmaix4K39jYmUnK2NibGMmaGNubmBpZGVu
byttamhuK39+eWVubyt/ZHxqeW8rY2JmJSsrQ255K2lnZGVvK2NqYnknK3h/eW5qYG5vK3xi
f2MrbHlqcicrfGp4K3tiZ25vK2RlK39keytkbStjbnkrY25qbytqZW8rY25nbytiZSt7Z2po
bit8Yn9jK2oraGR+e2duK2RtK3x5Yn9iZWwreH9yZ354bngre2Rgbm8rYmV/ZCt/Y24raX5l
JSsrQn8rY2pvK2lubmUrcm5qeXgreGJlaG4rY24sbyt4bm5lK2NueSttamhuJSsrWGRmbn9i
Zm54K2NuK3h/YmdnK2ZieHhubytjbnklKytfY2J4K3xqeCtkZW4rZG0rf2NkeG4rf2Jmbngl
BgFYY24rZ2RkYG5vK2Jlf2Qrf2NuK2hqZm55aicrY255K25ybngrfGJvbit8Yn9jK3h+eXt5
YnhuJSsrKUpzbmUnK2p5bityZH4raHlqcXI0KQYBKVJkfitlbm5vK39kK3hubitmcittamhu
JytOZmZqJyt/ZCtgZWR8K0IsZit4bnliZH54JSsrX2NieCtieCt8ZHl/Yyt/Y24reWJ4YCUp
BgFDbnkraXlkfCt8eWJlYGdubyt8Yn9jK2hkZWhueWUnK2plbyt4Y24reGp/K29kfGUlKytJ
bmNiZW8rY255K2NuK2hkfmdvK3hubitjbnkren5qeX9ueXgnK2JtK2plcn9jYmVsJyt4Zmpn
Z255K39jamUrY2J4K2R8ZScramVvK2p4K2pnfGpyeCcraitvYnhkeW9ueWdyK2NuansrZG0r
aGdkf2NiZWwnK3lkaGAreGpme2dueCcramVvK3hoYm5lf2JtYmgrbnp+YntmbmV/JSsrKVxj
an8seCt8eWRlbDQrK1Jkfix5bitlZH8rf2NuK2FkYGJlbCtgYmVvJytKc25lJSkGASlCfyx4
K0VsfnJuZSUrK0Irf2RnbytyZH4rY24sbyt4Z2pmZm5vK39jbitnYm8rb2R8ZStkZStkZW4r
ZG0rf2NuK2dqaXgrf2N5bm4rcm5qeXgramxkJSsrXG4sbytqeHh+Zm5vK2NuK3xqeCt8ZHlg
YmVsK2RlK2liZH9uaGMrbWR5K39ueXlqbWR5ZmJlbCUrK0NuLHgreW54Ynh/bm8ramdnK2Zy
K25tbWR5f3gnK2dubGJ/YmZqf24ramVvK2hnamVvbnh/YmVuJyt/ZCtsbn8rYmV4Ym9uJSsr
Q2J4K3hoYm5lf2J4f3granluK2pnZytjamVve2JoYG5vJytqZW8rZWR/K2ppZH5/K39kK39q
Z2AlKQYBKUplbzQlJSUpBgEpX2RvanIrY24rf2N5bnwrf2NuK2dibytke25lJytjbmdvK2or
f2R8ZStmbm5/YmVsK39kK3hjZHwrZG1tK2NieCt4bmh5bn94JSsrQ24rfGp4K3xkeWBiZWwr
ZGUrf255eWptZHlmYmVsJytpfn8rf2Nqfyx4K2RlZ3Irait4ZmpnZyt7anl/K2RtK2J/JSsr
Q24seCtqZ3hkK2lubmUrZmJlYmVsK39jbituZWh5cnt/bm8rb2p/aittYmdueCtteWRmK39j
bit4f2p5eGNieycrf2NuK2RlbngrZGUrZmJnYn9qeXIrf25oY2VkZ2RsciUpBgFDbitjbmp5
bytqZStqZ2ZkeH8rYmZ7bnlobnt/Ymlnbitsanh7K215ZGYrTmZmaiUrK19jbitNZH5lb255
eCtkZStOanl/Yytjam8raW5uZSt5bmd+aH9qZX8rf2Qrf2N5ZHwranxqcitqZXIreGhibmVo
bicraX5/K39jbnIsbytqZ3hkK2Nke25vK39jan8rf2NuK2VufCt8ZHlnbytoZH5nbytqfWRi
byt4ZGZuK2RtK05qeX9jLHgrfGR5eH8rZmJ4f2pgbnglKytfY354Jytobnl/amJlK2JlbWR5
Zmp/YmRlK2Nqbytpbm5lK25laHlye39ubyt8Yn9jK39jbitvbnhieW4rf2Nqfytifyt5bmZq
YmUrf2Nqfyt8anIrfmV/Ymcrf2NuK2VufCtoYn1iZ2Jxan9iZGUrfGp4K3luam9yK21keSti
fyUrKylDZHwraWpvK2J4K2J/NCkGASlDbitjangrY2JsYyZuZW55bHIrfG5qe2RleCcrR2p4
bnl4K2RtK3hkZm4rYGJlbycrQit/Y2JlYCUrK0NuK3xqeCtjanlvZ3IrbWR5f2NoZGZiZWwr
fGJ/Yyt/bmhjZWJoamcrb25/amJneCcrf2NkfmxjK2NuK3xqeCtqZ2crf2RkK2Nqe3tyK39k
K2lnanh/K2orY2Rnbit/Y3lkfmxjK2ore2JuaG4rZG0rY35nZyZmbn9qZytqeCtqK29uZmRl
eH95an9iZGUlKytfY255bitmanIramd5bmpvcitpbittYnNubytiZXh/amdnan9iZGV4K2Rl
K39jbitlbnwreG5ofnlif3Ire2R4f3gnK2plbytjbix4K3xkeWBiZWwrZGUram9qe39iZWwr
f2NuZit/ZCtqK39+eXlufytkZStkZW4rZG0rf2NuK2ZkaWJnbit+ZWJ/eCUrK0ZqcmluK2Nu
K2NqeCt/Y25mK2R7bnlqf2JkZWpnK2pneW5qb3IlKytCK3xkfmdvZSx/K3t+fytifyt7anh/
K0VsfnJuZSt/ZCttbm5vK354K2ZieGJlbWR5Zmp/YmRlJSkGAVhjbit4ZmJnbm8reGdibGN/
Z3IlKyspSngrf2NkfmxjK3JkfitqZW8rQitvZGUsfytgZWR8K2orf2NiZWwrZHkrf3xkK2pp
ZH5/K2ZieGJlbWR5Zmp/YmRlJSsrXGNueW4rb2JvK3xuK2xkK3x5ZGVsJytKc25lNCkGAUNu
K2duamVubytjYngrY25qbytvZHxlK2plbyt5fmlpbm8rY2J4K2l5ZHwnK35lamlnbit/ZCtt
amhuK2NueSUrK19jYngrY2pvK2lubmUrY2J4K2JvbmorYmVif2JqZ2dyJSsrKVJkfit4anwr
f2NuK2hkZnt+f255K3t5ZGFuaH9iZGV4JSsrSmdnK39jbitOZ29ueXgrb2JvJSsrX3xkK2Jl
b257bmVvbmV/K2hkZ2RlYm54K2NqbytqK2Z+aGMrbHluan9ueSt7eWRpamliZ2J/citkbSt4
fnl9Yn1qZyt/Y2plK2RlbiUpBgEpXG4raGR+Z28rY2p9bit/ZGdvK39jbit7bmR7Z24lJSUp
BgEpRWR/K2plbytjan1uK39jbitoZGdkZWJueCtpbit/eX5ncitiZW9ue25lb25lfyUrK0h5
bmp/YmVsK2ore2RnYn9iaGpnK3libX8reG5uZm5vK2diYG4rf2NuK2lueH8rfGpyJSkGAVhj
bitlZG9vbm8lKyspSmVvK2VkfCtyZH4reG5uK3xjbnluK2J/LHgraXlkfmxjfyt+eDQpBgFD
bit4Ymxjbm8ramVvK2duamVubytpamhgK2JlK2NieCtoY2pieSUrKylSZH4raGplK3hubitt
ZHkrcmR+eXhuZ20rf2NuK29ibW1ueW5lfyt7an9jeCtOb25lK2plbytbZ3JmZH5/Yytjan1u
K21kZ2dkfG5vJSsrX2NuK3h7Z2J/K2ZibGN/K2NqfW4rY2p7e25lbm8ramVyfGpyJytsYn1u
ZStuZWR+bGMrf2JmbiUrK0J/LHgrY35mamUrZWp/fnluK39kK2hnfnh/bnkrYmV/ZCtnYmBu
K2x5ZH57eCUpBgEpQn8seCtjfmZqZStlan9+eW4rbWR5K2x5ZH57eCt/ZCtsZCt/ZCt8ankn
K39kZCUrK1xuK3hjZH5nbytjan1uK3hubmUrYn8raGRmYmVsJSkGASlfY255bitieGUsfytq
K3xqeStybn8nK05mZmolK1tncmZkfn9jK29kbnhlLH8rbn1uZStjan1uK3xuantkZXglKQYB
KV9jbnIrfGJnZycrfGNuZSt/Y25yK21iZW8rZH5/JSsrX2NucixnZytpbittZHlobm8rYmV/
ZCtifyUpBgEpQ2R8K3xiZ2crf2NucittYmVvK2R+fzQpBgFYY24rbXlkfGVubycramVvK2or
aWJ/K2RtK39jbitkZ28rbWJ5bittZ2p4Y25vK2JlK2NueStucm54JSsrKUIsZ2crf25nZyt/
Y25mJytKc25lK5wrYm0rQitjan1uK39kJSsrRG0raGR+eXhuK39jbnluK2p5bit7eWRpamln
citnbnh4K29ieW5ofyt8anJ4JSsrX2NueW4ramd8anJ4K2p5biUpBgFDbitvYm9lLH8ramx5
bm4nK2l+fytjbitoZH5nb2UsfytqeWx+biUrK0NuLG8rb2Qrf2NuK3hqZm4rf2NiZWwrYm0r
Y24rfG55bitiZStjbnkre2dqaG4lKytcY3Irbmd4bitjam8rY24raGRlf2pof25vK2NueTQG
ASlJbnhib254JykreGNuK2hkZX9iZX5ubycrKWJtK39jbnIreH9qeX8rZGUrf255eWptZHlm
YmVsK3xif2Nkfn8rZH55K2hkZXhuZX8nK39jbnluLG8rY2p9bit/ZCtpbitqK3luamh/YmRl
K2RtK3hkZm4rYGJlbyUrK0J/K2xkbngramxqYmV4fyt/Y24re3liZWhie2dueCt/Y2p/K1tn
cmZkfn9jK3xqeCttZH5lb25vK2RlJytkbStnYn1iZWwrYmUrY2p5ZmRlcit8Yn9jK0VufCtf
bnl5ait5an9jbnkrf2NqZSt/eXJiZWwrf2QrZmpgbitifytiZX9kK3hkZm4rYGJlbytkbStu
eXhqf3ErTmp5f2MlJSUpBgFDbitoZ25qeW5vK2NieCt/Y3lkan8ramVvK3h6fmJ5Zm5vK2Jl
K2NieCt4bmp/JSsrKU5mZmonK215ZGYrfGNqfytCK3hqfCt/Y2J4K2ptf255ZWRkZScrQixm
K3t5bn9/cit4fnluK39jbnIsfW4ramd5bmpvcit4f2p5f25vJyt4ZGZuK2BiZW8rZG0ran9m
ZHh7Y255bitpfmJnb2JlbCtmYmh5ZGR5bGplYnhmK2JlYW5of25vK2Jlf2Qrf2NuK2lub3lk
aGAlKytBfnh/K39ueH8rfG5nZ3greGQrbWp5Jytpfn8lJSUpBgEpXGNqfyorK1xjan8rf2Nu
K215amwrb2QrcmR+K3tuZHtnbit/Y2JlYCtyZH4seW4rb2RiZWw0KQYBQ24reGJsZW5vJSsr
KV9jbnIrY2p5b2dyK2hkZXh+Z39ubytmbicrTmZmaiUrK1JkfitgZWR8K39jan8rQit/Y2Jl
YCtqZXIreH5oYytveWp4f2JoK3h/bnsrY2p4K39kK2luK2lyK2hkZXhuZXh+eCUpBgEpXGNi
aGMrYngraitnYn9/Z24rY2p5byt/ZCtvZCt8Y25lK39jbitoZGdkZWJueCtqeW5lLH8rbn1u
ZSt/amdgYmVsK39kK25qaGMrZH9jbnklKQYBQ24raGR+Z28rbW5uZytkZ28rfGR+ZW94K2R7
bmViZWwnK21ubmcrf2NuZittamdnYmVsK2Jlf2Qrf2NuK3tifytkbSt/Y25ieStkfGUrb2Jt
bW55bmVobngnK2p4K3tkfG55bX5nK2p4K39jbitqf395amh/YmRlK39jan8rY2pvK2RlaG4r
aXlkfmxjfyt/Y25mK39kbG5/Y255JSsrKUJ/K3xqeCtyZH55K3tuZHtnbit8Y2QreGN+fytv
ZHxlK39jbitoZGZmfmViaGp/YmRleCt4an9uZ2dif24lK1xuK29kZSx/K2NqfW4rf2NuK39u
aGNlZGdkbHIrf2Qrf2pnYCtufW5lK2JtK3xuK3xqZX9ubyt/ZCUpBgEpQn8rfGp4K2plK2po
aGJvbmV/JytKc25lJSsrX2NuK0hkfmVoYmcrYX54fyt8amV/bm8rf2QrZmpgbitqK295amZq
f2JoK2xueH9+eW4lKytfY25yK2NqbytlZCtib25qK39jan8rf2NuK3hqf25nZ2J/bitoZH5n
b2Usfytpbit/fnllbm8raWpoYCtkZSUrK0lueGJvbngrf2NueW4seCt4f2JnZytkfnkraWpo
YGhjamVlbmcrf2N5ZH5sYyt/Y24rfG5qf2NueSt4an9uZ2dif24rf25nbmZuf3lyK2diZWB4
JSsrQn8seCtuZWR+bGMrf2QrZHtuZSt4ZGZuK29iamdkbH5uK2luf3xubmUrZH55K2duam9u
eXglKQYBKUJ/LHgrf2RkK2dqf24rbWR5K39jan8lKytCLH1uK2lubmUrf3lyYmVsK39kK39q
Z2AreG5leG4rYmV/ZCtFbH5ybmUrbWR5K3Juanl4JyttamhuK39kK21qaG4lKytcY2p/K2hj
amVobitvZG54K3hkZm4rfWRiaG4rZH5/K2RtK2oraWRzK2NqfW40KQYBQ255K2dkZGArf355
ZW5vK29uam9ncit4bnliZH54JSsrKV9jbmUrYn8rZmJsY38raW4rf2Jmbit/ZCt/amBuK0Vs
fnJuZStkfn8rZG0rf2NuK3tiaH9+eW4nK0pzbmUlKQYBQ24rbW5nfyt/Y24rY2pieXgreH9q
ZW8rfnsrZGUrf2NuK2lqaGArZG0rY2J4K2VuaGAlKytOZmZqK2NqbytqK3l+f2Nnbnh4K3hi
b24rf2Nqfytjbit4ZGZuf2JmbngrbWR5bGR/JSsrKVxjan8ranluK3Jkfit4fmxsbnh/YmVs
NCkGASlPZGJlbCt8Y2p/K3xuLH1uK2pnfGpyeCtvZGVuJytKc25lJyt8Y2p/LHgrZW5obnh4
anlyK21keSt/Y24reH55fWJ9amcrZG0rf2NuK2N+ZmplK3lqaG4lKQYBQ24reGNkZGArY2J4
K2Nuam8lKyspRWQnK0IraGplLH8rb2Qrf2NqfycrTmZmaiUpBgEpXG4seW4rf2NuK2dqeH8r
ZG0rf2NuK05nb255eCcrSnNuZScrf2NuK2dqeH8raGRnZGVieH94K2lkeWUrZGUrZGdvK05q
eX9jJSsrQn8seCtqK29qZWxueWR+eCt8ZHlnbycrbn1uZStqeCt7eWR/bmh/bm8rangrfG4r
anluJSsrXG4raGplLH8reWJ4YCtkZW4rZG0rfngrb3JiZWwrfGJ/Yyt/Y24rW3lkbHlqZitk
fn8rZG0raGRlf3lkZyUpBgFDbit8angraGRleGJvbnliZWwrfGNqfyt4Y24reGpibycrfGNi
aGMrYngrfGNyK2NuK2Nqe3tuZW5vK39kK2luK2dkZGBiZWwrZH5/K39jbit8YmVvZHwrangr
f2NuK21ieW5pamdnK255fnt/bm8lKytfY24reGR+ZW8raGpmbitqK215amh/YmRlK2RtK2or
eG5oZGVvK2dqf255JytmZHh/Z3Irangrait5fmZpZ24rYmUrf2NuK21nZGR5Jyt/Y24ramJ5
K39kZCt/Y2JlK39kK2hkZW9+aH8rZn5oYytlZGJ4biUrK1hkZm5jZHwnK3xif2Nkfn8reW5q
Z2JxYmVsK2J/Jytjbit8angrZGUrY2J4K21ubn8ramVvK3h/amVvYmVsK2JlK215ZGV/K2Rt
K39jbit8YmVvZHwlKyspRmpgbnkseCtlamZuJSUlKQYBKVxjan8nKSt7Z25qb25vK05mZmos
eCt9ZGJobicrKUIsfW4rZ2R4fyt9Ynh+amclKytKc25lKikGASlGamdtfmVof2JkZScpK3hq
Ym8rTXlkeH8nKylmamFkeStmamdtfmVof2JkZSUrK0IrY2p9bitnZHh/K2hkZX9qaH8rfGJ/
YytqZ2craGRme35/bnl4K2JlK0dqaStYf3l+aH9+eW4rTWR+eSUrK198bmV/cit4bmhkZW94
K3t5YmR5K39kK39jYngnK2orZmphZHkraGp4aGpvbittamJnfnluK2ZkfW5vK39jeWR+bGMr
amdnK39jbit4f3l+aH9+eW54LCtuZ25of3lkZWJoK3hyeH9uZnglKQYBKU5mZmonK39jbitD
ZH8rR2ppK25ze2dkb25vJSsrQitoamUreG5uK21namZueCcreGQrf2NueW4seCtqK2ZqYWR5
K2RzcmxuZStnbmpgJSsrQn8rZ2RkYHgrZ2Jgbit/Y24rfGNkZ24re3lueHh+eW4rfW54eG5n
K2Z+eH8raW4reWJ7e25vK2R7bmUlKytNeWpsJytjamdtK39jbit/ZHxlK3xqeCtiZSt/Y255
biopBgFfY24reGJnbmVobit4fm9vbmVncit4f35oYCtjYmYlKyspX2NuK2pnanlmeCorK0B5
am1/Jyt8Y255bitqeW4rf2NuK2pnanlmeDQpBgEpSmdnK2p+f2Rman9iaCtqZ2p5Zngran9/
amhjbm8rf2QrR2ppK01kfnkrY2p9bitpbm5lK29ieGppZ25vJyt7bnkrSGNqYnlmamUrRWx+
cm5lLHgrZHlvbnl4JSkGASlYZH5lbytvYnhqeH9ueStqZ2p5ZnglKytPYnh7an9oYytvYnhq
eH9ueSt5bnh7ZGV4bit/bmpmeCUrK154bitmcitkfW55eWJvbitoZG9ueCUpKytOfW5lK2p4
K2NuK3xqeCttYmVieGNiZWwrf2NuK3huZX9uZWhuJytjbitoZH5nbytjbmp5K39jbitgZ2pz
ZGV4K3hkfmVvYmVsK215ZGYrbn1ueXIrYmV/bnloZGYreHtuamBueSUGASlKc25lKikrTmZm
aitoamdnbm8lKyspXGNqfyx4K2Nqe3tuZWJlbDQrK0IraGplLH8rY25qeStyZH4lKytfY24r
eGJsZWpnLHgraXluamBiZWwrfnslKQYBSnNuZStibGVkeW5vK2NueSt4ZCtjbitoZH5nbytn
Ynh/bmUrf2QrQHlqbX8lBgEpT2J4anh/bnkrf25qZngrfGJnZytpbit+ZWppZ24rf2QreW54
e2RlbycpK3hqYm8rQHlqbX8lKyspTmZueWxuZWhyK39+ZWVuZytpfmdgY25qb3gramVvK2pi
eWdkaGB4K3xueW4raGdkeG5vK2lubWR5bit/Y24rbnN7Z2R4YmRlJSkGASlEe25lK39jbmYl
KQYBKUIrb2QrZWR/K2NqfW4rf2NkeG4rZH1ueXlib24raGRvbngnK2plbyt/Y24rb2RkeXgr
Y2p9bitpbm5lK2dkaGBubyUpBgEpSXIrfGNkZjQpBgEpX2NuK29kZHl4K2p5bitnZGhgbm8r
bXlkZitiZXhib24lKQYBKUpzbmUnK3xjan80JSUlKSsrTmZmaix4K31kYmhuK3xqeCtofn8r
ZG1tJQYBKVxuK2NqfW4rZ2R4fyt/Y24rZ2JlYCt/ZCtbZ3JmZH5/YyUrK19jbnluK2J4K2pl
K2JlaGRmYmVsK2hkZmZ+ZWJoan9iZGUlKytCfyx4K2R5YmxiZStieCt/Y24rR2ppK01kfnkr
bmp4fyt4am1uf3IramJ5Z2RoYCUpBgFCfyt8angrf2NuK3hqZm4rZ2RoYCtKc25lK2Nqbyt8
amdgbm8rf2N5ZH5sYytkZWdyK39uZStmYmV+f254K25qeWdibnklKytbbnljant4K3hkZm5k
ZW4rY2pvK2xkf39uZStiZXhib24ramVvK3huamdubytifytpbm1keW4rf2NuK2l+YmdvYmVs
K2NqbytoZGZ7Z25/bmdyK29ue3lueHh+eWJxbm8lKyspRGUreGh5bm5lJSkGAV9jbitpYmwr
TmV/bnlIZGYreGh5bm5lK2RlK39jbittankrfGpnZytoamZuK39kK2dibW4lKytDbit5bmhk
bGVicW5vK0diZytAZGZkeCcrZGVuK2RtK0VsfnJuZSx4K3hoYm5lf2J4f3gnK2l+fytkZW4r
ZG0rf2NkeG4rZmR4fytteWJuZW9ncit/ZCtKc25lLHgrfWJufHtkYmV/eCUrK19jbnluK3xu
eW4reG59bnlqZyt/YmZueCtjbitjam8rf2Nkfmxjfyt4Y24rZmJsY38ramx5bm4rf2QraW4r
aitmZGduK2JleGJvbitFbH5ybmUseCtke255an9iZGUnK2l+fytifytjam8rZW59bnkrY2p7
e25lbm8lKytDbitoZH5nbyt/bmdnK2lubWR5bit4Y24reHtkYG4rf2Nqfyt4Y24rfGp4K39u
eXlibWJubycramVvK3hkZm5/Y2JlbCtuZ3huJSsrWGNuK29ib2UsfytnZGRgK3xuZ2clKysp
TmdvbnknK0Irb2RlLH8rY2p9bitmfmhjK39iZm4lKytCLGYreG5/f2JlbCt/Y2J4K2ZueHhq
bG4rf2QreW5oZHlvK2plbyt5bntuan8lKytYZGZuf2NiZWwrfG5lfyt8eWRlbCt8Yn9jK39j
bit/bnh/K3xuZ2clKytCK39kZ28rf2NuZit/Y24rZHlsamVieGZ4K3xuK3xueW4rfnhiZWwr
fG55bit/ZGQrb2plbG55ZH54JSkGASlHYmcnK2p5bityZH4lJSU0KykGAVhjbitoZGV/YmV+
bm8nK25if2NueSt+ZWppZ24rf2QrY25qeStjYmYnK2R5K35lfGJnZ2JlbCt/ZCt4f2R7K39q
Z2BiZWwlKyspQn8rbHlkfHgrf2RkK21qeH8nK2l+fytFbH5ybmUrfGp4ZSx/K3xiZ2diZWwr
f2QrfGpifyUrKyxKZStqf2ZkeHtjbnluK2JlK2R+eStnYm1uf2JmbicsK2NuK3hqYm8lKSsr
WGNuK3hjZGRgK2NueStjbmpvK2p4K39jZH5sYyt/ZCtoZ25qeStifyUrK1hjbitpeX54Y25v
K2NueStjamJ5K2R+fytkbStjbnkrbWpobicramVvK2NuK2hkfmdvK3hubit/Y2p/K3hjbit8
angrf3luZmlnYmVsJSsrKUVkfytuZWR+bGMrf2Jmbit/ZCtuc3tnamJlJSsrSn9/amhgeCtk
eWxqZWJoeCcrbn1uZSt7eWR/bmJlK35lYn94K2JlK2lke395ZGViaCtoZGZ7fn9ueXgnK259
bmUrf2NuK3tnanh/Ymh4K2JlK2R+eStuZX1ieWRlZm5lf2pnK3huamd4JSkGAUJlK39jbitp
amhgbHlkfmVvJytjbitlZH9iaG5vK21keSt/Y24rbWJ5eH8rf2JmbitqK3hnYmxjfytjYnh4
YmVsK2VkYnhuJQYBKU59amh+an9uJytlZHwlKytMbn8rbn1ueXJkZW4rcmR+K2hqZStiZSt/
Y24rTn1qaCtfeWpleHtkeX94JSsrWGpnfWpsbit8Y2p/K3JkfitoamUnK2l+fytqfWRibyt/
Y24ram1tbmh/bm8ranluangnK2plbytvZGUsfytnbn8ramVyZGVuK2R+fyUrK0xufytqfGpy
K2plbytvZGUsfytoZGZuK2lqaGAlKSsrWGNuK2hkfmxjbm8lKytDbnkrbWpobit8angrfGNi
f24ramVvK3xqc3IrZ2RkYGJlbCcreW5vK31uYmV4K2hnbmp5Z3IreH9qZW9iZWwrZH5/K2Jl
K2NueStoY25uYHglKyspT2RlLH8rf3lyK39kK3lueGh+bit+eCcrZHkrYmV9bnh/Ymxqf24l
KytMbn8rZH5/K3xjYmduK3JkfitoamUlKytEZWdyK3Jkfitjan1uK39jbitiZW1nfm5laG4r
f2QrZmpgbitifytjant7bmUnK05nb255JytyZH4ramVvK0VsfnJuZScramVvK0VsfnJuZSti
eCtvbmpvJSsrXG4seW4ramdnK29uam8lKytPZGUsfyUlJSkrK0NueStucm54K3xuZX8rfGJv
biUrK0NueStjamVveCtoamZuK357K2p4K39jZH5sYyt/ZCtoZH1ueStjbnkrbWpobicrf2Nu
ZSt4f2R7e25vK2NqZ218anInK3hjamBiZWwlBgFYY24rbW5nZytpamhgK2psamJleH8rf2Nu
K21qeSt8amdnK2RtK39jbitqYnlnZGhgJytjbnkraWRvcit4Y35vb255YmVsK2hkZX1+Z3hi
fW5nciUrK19jbitoamZueWorZ2JlbG55bm8rZGUrY255K21keStqZ2ZkeH8raitmYmV+f24r
aW5tZHluK39jbnluK3xqeCtqK2hnYmhgJytqZW8rf2NuK2ZueHhqbG4reW57bmp/bm8lKytK
c25lK2h+fytkbW0rf2NuK3tiaH9+eW4rfGJ/YytqK2xueH9+eW4raW5tZHluK2NuK2hkfmdv
K2NuankrY255K31kYmhuK2psamJlJQYBQ24rZ25qZW5vK2psamJleH8raitoY2pieSt/ZCt4
f25qb3IrY2JmeG5nbSUrK0NuK2Nqbyt/ZCtvZCt8Y2p/K3hjbixvK3hqYm8lKytfY255bit8
angrZWQraGNkYmhuJSsrQ24sbyt4bm5lK3xjan8rfGp4K2Nqe3tuZWJlbCt/ZCtjbnkraW5t
ZHluK39jbitmbnh4amxuK2h+fytkbW0lBgFYY24rfGp4K2ZuZ39iZWwlC2==

--=====================--

And I'll give you another hint. The key is 11

If no one solves it within 2 hrs, I'll drop a couple more hints.

Good luck!
« Last Edit: June 01, 2005, 06:36:41 PM by op2hacker »

Offline BlackBox

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3102
A Little Harder Cipher Challenge.
« Reply #1 on: June 01, 2005, 05:43:45 PM »
Ok, no one has replied.

Hints are: Symmetric cipher.
Blocksize = 1 byte.

Thats all for now :)

Offline Hooman

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4911
A Little Harder Cipher Challenge.
« Reply #2 on: June 01, 2005, 06:51:45 PM »
And done.


Edit: After dumping the data back into a binary file, I went through it and XORed each byte with 11 (decimal). This was the result.One: Conspiracy

Both wheels of the scooter left the ground as Axen sailed over the lip of the down ramp and into the tunnel that connected the Hot Lab with the rest of Eden colony.  He touched down a third of the way along the ramp, the tires landing with a satisfying chirp that echoed off the metal-lined walls, motors whining in protest.  He was breaking half a dozen safety regulations, driving like a teenager a third his biological age of forty-five.
He didn't care.  First of all, he was mad, damn it, and it felt good to break a few regs, and second of all, nobody was around to complain.  The tunnels were almost deserted.  Every adult who wasn't engaged in a service vital to the maintenance of the colony was in Nguyen's "town meeting," the meeting Axen Moon had just walked out on.
He flew past a huge set of pressure doors, startling a workman who was inspecting the utility conduits that lined the wall like rows of fat sausages. He squealed the scooter around a right angle turn and up the tunnel toward his residence unit.  He slowed slightly as he passed a group of children and their teacher-bot strolling down the ramp from the Nursery, then twisted the throttle hard over to scream up the last bit of tunnel.  He hit the base of the ramp with a bump, started braking halfway up, and slid to a stop just short of the open airlock doors.
He nosed the scooter into the charging station next to a row of identical vehicles, and plucked his keycard, with its hacked safety overrides, from the slot in the handlebar.  He palmed the card and glanced out through the tran-station's observation port.  The sun was setting outside, exaggerating the hard reddish tones of New Terra's landscape.  The buildings of Eden spread out before him like a cluster of silver toadstools.  In the distance he could see the farthest of the lab structures, nicknamed the "Hot Lab," where the meeting would still be going on.
Nguyen was a fool.  He'd known that; he simply hadn't known how much of a fool until now.  He rubbed the keycard between his fingers.  The main lock into the Hot Lab was the one door in Eden it wouldn't open.  Axen Moon wasn't a man who liked anything closed to him.  He wasn't a man who was used to it.
He strolled through the safety lock, its open doors ready to spring shut at any sign of an emergency.  New Terra's thin atmosphere would kill a human in less than two minutes.  It was something you were either eternally aware of, or you were dead.  The common area, with its lounging chairs, planter islands, and multitainment consoles, was deserted, as he'd hoped.  He was about to break a law much more severe than a scooter speed-limit, the one law that carried a death penalty, and he didn't want any potential witnesses around.  He waved the key in front of the door to his private quarters and stepped quickly inside.
"Good evening, Axen."  The voice was cool, female, with the slight accent that all Savant series computers shared.  The computer itself, a glossy black cube a little less than a meter on a side, was recessed into a console on the inside corner of the room.
A window on the computer's otherwise featureless surface displayed a moving, transparent gear-works, like a clock made of glass.  This was Kraft's identity icon, its face in a way, as familiar to Axen as his own.  It was as much a roommate as an appliance.  The Savants were the most sophisticated computers ever made, almost human in many ways, undoubtedly superior in others.
"Good evening, Kraft.  Verify security?"
"We are secure, code-word 'collusion.' "
He nodded, the gesture doubtless detected by one of the Savant's many eyes hidden around the room.  He sat down on one of the room's two chairs.  He had what were considered luxury quarters by Eden standards, but the room was only two meters by three, and would have been smaller yet if he hadn't been allowed a little extra space for Savant Kraft.
Except for a few of the most advanced researchers in the labs, only the handful of surviving Elders, such as himself, were allowed their own Savants.  He and Kraft had been together since he'd emerged from cold sleep on the starship ten years out from New Terra.  He'd been just a child then, with only dim memories of Earth, open skies, and plants that didn't grow in a hydroponics vat.  He sometimes wished those memories meant more to him.  Eden was home now, for better or worse.  Earth was dead and nearly forgotten.
He sighed.  "Kraft, open a stealth backchannel to Savant Frost.  I need to talk with Emma."  There.  He'd done it, initiated a clandestine communication with the rogue Plymouth colony, an act of treason that could get him kicked out of the nearest airlock.
"One moment.  Emma is in her quarters.  Frost confirms that she is secure.  Opening voice."
"Open visual."
"Confirm?"  Kraft sounded incredulous, if that were possible for a computer.  Savants weren't supposed to have emotions, but there were those who had their doubts.  Certainly Kraft had the justification.  Visual communications would take a hundred times the bandwidth of voice-only, with a correspondingly increased chance that their lil
‹˜bootlegged on the subcarrier of a satellite control signal, would be detected.
"Confirmed.  I want picture."
One face of the Savant's cube brightened into a display.  Routing it through the internal network to the room's EnterCom screen would have been less secure.  Emma's thin, high-cheekboned face turned toward him.  Her blond hair, streaked with gray, was piled on top of her head and held in place with a couple of writing styluses poked into the bun.  It had been years since he'd seen her face.  Sometimes he still missed her.  This was one of those times.
She looked into the camera, her eyes wide with surprise.  "Axen, are you crazy?"
"You need to see my face, Emma, to know I'm serious.  This is worth the risk."
Her brow wrinkled with concern, and she sat down.  Behind her he could see her quarters, if anything, smaller than his own, and as always, a disorderly heap of clothing, rock samples, and scientific equipment.  "What's wrong?  You're not the joking kind, Axen."
"It's Nguyen.  I told you he'd slammed the lid down on one of the labs three years ago.  We'd assumed he was working on biotech for terraforming.  He's resisted all my efforts, legitimate and clandestine, to get inside.  His scientists are all handpicked, and not about to talk."
"And?..."
"Today he threw the lid open, held a town meeting to show off his secrets.  He was working on terraforming, but that's only a small part of it.  He's also been mining the encrypted data files from the starship, the ones on military technology."
He heard an almost imperceptible gasp from Emma.  The Founders on Earth had been reluctant to throw away any science, but they'd also hoped that the new world could avoid some of Earth's worst mistakes.  Thus, certain information had been encrypted with the desire that it remain that way until the new civilization was ready for it.  "How bad is it?"
"He has high-energy weapons, Lasers of some kind, I think.  He was hardly forthcoming with technical details, though he was all too happy to blast a hole through a piece of hull-metal as a demonstration.  There may already be fixed installations on the new security posts, and he's working on adapting them to a turret on one of the mobile units.  Maybe he has them operational already.  I wouldn't put it past Nguyen to feed us misinformation."
She smiled slightly.  "As though you and I don't know a thing or two about misinformation.  Where did we go wrong, Axen?"
He leaned his head down and rubbed his brow, unable to face her.  This had been his idea initially.  "You saw the computer projections.  All the Elders did.  Two independent colonies had a much greater probability of survival than one."
"We could have told the people..."
"Not and have the colonies be truly independent.  Creating a political rift seemed like the best way."
She nodded.  "And now you see where it's brought us?"
He sighed and leaned back in his chair.  "You can see for yourself the different paths Eden and Plymouth have followed.  The split might have happened anyway, given enough time.  It's human nature to cluster into like groups."
"It's human nature for groups to go to war, too.  We should have seen it coming."
"There isn't a war yet, Emma. Plymouth doesn't even have weapons."
"They will, when they find out.  They'll be forced into it."
"How will they find out?"
She frowned, and a bit of the old fire flashed in her eyes.  "I'll tell them, Axen — if I have to.  Of course there are probably less direct ways.  There always are."
He didn't agree, but he couldn't argue.  He'd do the same thing if he were in her place.  Why else had he contacted her?
"Besides," she continued, "if they start on terraforming without our consent, there'd have to be a reaction of some kind.  It goes against the principles that Plymouth was founded on, of living in harmony with New Terra rather than trying to make it into some kind of ersatz Earth..."
He cleared his throat and squirmed in his seat.  "Emma, from what I saw this afternoon, I'm pretty sure they've already started, some kind of atmosphere building microorganism injected into the bedrock.  Just test wells so far, but..."
"What!  What the frag do you people think you're doing?"
He signed.  "They hardly consulted me, Emma.  You know that I think any such drastic step has to be by consensus."
"Which is a little hard to do when the colonies aren't even talking to each other."
He could feel old wounds opening, feel them falling into the pit of their own differences, as powerful as the attraction that had once brought them together.  "It was your people who shut down the communications satellite. We don't have the technology to talk even if we wanted to."
"It was an accident, Axen.  The Council just wanted to make a dramatic gesture.  They had no idea that the satellite couldn't be turned back on.  Besides there's still our backchannel through the weather satellite telemetry links.  It's enough to open some dialogue between our leaders."
"It's too late for that.  I've been trying to talk sense into Nguyen for years, face to face.  What chance does some voice out of a box have?"
Her look turned deadly serious.  "Then it might be time to take Nguyen out of the picture, Axen."
He felt the hairs stand up on the back of his neck.  Emma had a ruthless side that he sometimes forgot.  "What are you suggesting?"
"Doing what we've always done, Axen, what's necessary for the survival of the human race."
He shook his head.  "No, I can't do that, Emma."
"We're the last of the Elders, Axen, the last colonists born on old Earth.  It's a dangerous world, even as protected as we are.  We can't risk one of us dying with the Program out of control."
He was considering what she said, which is why he happened to be looking out the window as the fireball erupted.  The sound came a fraction of a second later, mostly as a rumble in the floor, the air too thin to conduct much noise.  Somehow, without realizing it, he was on his feet and standing in front of the window.  "Maker's name..."
"What," pleaded Emma's voice, "I've lost visual.  Axen!"
"Malfunction," said Frost, "major malfunction.  I have lost contact with all computers in Lab Structure Four.  Twenty seconds prior to this, a major cascade failure moved through all the structures' electronic systems."
"Emma, the Hot Lab exploded.  I can see flames, so there's a major oxygen leak.  It looks like the whole pressure vessel must be ripped open.  Frag, half the town was in there!"
The silence suddenly stuck him.  "The alarms!  Kraft, where are the alarms?"
"All automatic alarms attached to Lab Four have been disabled, per Chairman Nguyen's orders."
"Sound disaster alarms.  Dispatch disaster response teams.  Use my override codes."  Even as he was finishing the sentence, he could hear the klaxons sounding from every intercom speaker.
"Axen!" Emma called.  "What's happening?  I can't hear you.  The signal's breaking up."
Axen ignored her so he could listen to Kraft.
"Disaster teams will be unable to respond," said Kraft.  "Emergency tunnel bulkheads and airlocks were closed before the explosion."
"Open them."
"I do not have those override codes, and the doors have been locked."
"By whom?"
"The doors are locked from inside."
"Axen, what?..."  Emma's voice was cut off.
"We have lost the link to Plymouth.  There is an incoming communication.  It's origin is the Lab Four east safety airlock."
It was the same lock Axen had walked through only ten minutes earlier.  Perhaps someone had gotten inside and sealed it before the building had completely depressurized.  "On screen."
The big EnterCom screen on the far wall came to life.  He recognized Lil Komos, one of Nguyen's scientists, but one of those most friendly to Axen's viewpoints.  There were several times he had thought she might agree to be a mole inside Nguyen's operation, but it had never happened.  He could tell before she spoke that she was terrified, and something else.  She didn't look well.  "Elder, I don't have much time.  I'm setting this message to record and repeat.  Something went wrong with the test well.  I told them the organisms we were using were too dangerous."
"Lil, are you...? "
She continued, either unable to hear him, or unwilling to stop talking.  "It grows too fast, but Nguyen wasn't willing to wait.  'An atmosphere in our lifetime,' he said."  She shook her head as though to clear it.  She brushed her hair out of her face, and he could see that she was trembling.  "Not enough time to explain.  Attacks organics, even protein units in boptronic computers, even the plastics in our environmental seals."
In the background, he noticed for the first time a slight hissing noise.
"Evacuate, now.  Get everyone you can in the Evac Transports.  Salvage what you can, but avoid the affected areas, and don't let anyone out.  Get away and don't come back."  She coughed.  Her face was white and waxy looking, red veins clearly standing out in her cheeks.  "Don't try to rescue us, or investigate.  Get out while you can.  Only you have the influence to make it happen, Elder, you and Nguyen, and Nguyen is dead.  We're all dead.  Don't..."  Her eyes went wide.  Her hands came up as though to cover her face, then stopped halfway, shaking.
She fell back against the far wall of the airlock, her body shuddering convulsively.  The camera lingered on her for almost a minute before there was a click, and the message repeated.  Axen cut off the picture with a gesture before he could hear her voice again.
He leaned against a chair to steady himself.  He had to do what she'd said.  There was no choice.  He'd seen what was happening to her before the message cut off.
She was melting.
« Last Edit: June 01, 2005, 06:53:09 PM by Hooman »

Offline Eddy-B

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1194
  • http://www.eddy-b.com
A Little Harder Cipher Challenge.
« Reply #3 on: June 01, 2005, 06:54:07 PM »
duh .. this looks a lot like the "encryption" i've described in the other post :P
... let's make this more challanging ?


BTW: i guess u beat me to 2 by .... just 1 minute ?!
« Last Edit: June 01, 2005, 06:55:49 PM by Eddy-B »
Rule #1:  Eddy is always right
Rule #2: If you think he's wrong, see rule #1
--------------------

Outpost : Renegades - Eddy-B.com - Electronics Pit[/siz

Offline Hooman

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4911
A Little Harder Cipher Challenge.
« Reply #4 on: June 01, 2005, 06:55:24 PM »
This looks an awful lot like Crypto Challenge #1  :(